Konieczność uzyskiwania upranień ATEX

Zgodnie ze statystykami Państwowej Inspekcji Pracy, niemal połowa wypadków mających miejsce przy pracy powodowana jest przez pracowników i są to tak zwane przyczyny ludzkie. Dodając to tego przyczyny organizacyjne, można ustalić, że działania pracowników mają wpływ na niemal 90% wypadków mających miejsce w przemyśle. Konieczne więc wydaje się uzyskiwanie odpowiednich uprawnień i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa.

Nowoczesne uprawnienia ATEX

Uprawnienia atexW zakładach, w jakich magazynuje się, przetwarza albo produkuje substancje stwarzające zagrożenia wybuchem, konsekwencje niewłaściwych zachowań pracowników czy nieodpowiedni sposób organizacji pracy mogą powodować katastrofalne skutki. Najlepszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem wydaje się szkolenie pracowników w celu podnoszenia świadomości możliwych zagrożeń. Uprawnienia atex zapewniają bezpieczeństwo osób pracujących w miejscach, w których może wystąpić w ilościach niebezpiecznych atmosfera wybuchowa. Jest to zgodne z obowiązującą dyrektywą unijną. Zgodnie z nią pracodawca ma zapewniać pracownikom odpowiednie szkolenia dotyczące ochrony przed wybuchami, choć nie znalazła się tam informacja odnośnie zakresu tego rodzaju szkolenia. W celu ustalenia, jakie kompetencje powinny posiadać osoby wykonujące pracę w strefach zagrożonych wybuchem, warto korzystać z norm serii PN-EN 60079. Zgodnie z tymi wymaganiami, podane jest jaki zakres powinna obejmować wiedza pracowników niezbędna do bezpiecznego poruszania się oraz wykonywania pracy w strefie zagrożonej wybuchem. Wśród tej wiedzy są ogólne zasady bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, ogólne zasady klasyfikowania stref zagrożonych wybuchem, informacje odnośnie ochrony przeciwwybuchowej i oznakowania urządzeń, zapisy zawarte w certyfikatach urządzeń, ogólne zasady dobierania oraz montażu urządzeń przeciwwybuchowych, ogólne zasady kontroli oraz konserwacji urządzeń przeciwwybuchowych, a także ogólne zasady zezwoleń na pracę oraz zabezpieczenia miejsc pracy w strefie zagrożenia wybuchem.

Budowanie kompetencji wśród pracowników wydaje się najtańszym oraz najbardziej efektywnym sposobem zwiększania poziomu bezpieczeństwa technicznego w firmie. Jest to szczególnie istotne w zakładach, w których występują substancje powodujące zagrożenie wybuchem. W takich wypadkach los przedsiębiorstwa może być uzależniony od decyzji podjętych przez pracowników w czasie wykonywania obowiązków.